SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH DLA JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Jednostkom, które mają obowiązek dokumentowania podatkowego transakcji z podmiotami powiązanymi Proponujemy przygotowanie takiej dokumentacji.
Celem prac
jest sporządzenie dokumentacji spełniającej wymogi wynikające z art. 9a updop w przypadku osób prawnych oraz art. 25a ust. 2 w przypadku osób fizycznych, a w konsekwencji pozwalającej w szczególności:

  • ochronić właścicieli, zarządy powyższych Jednostek przed sankcjami osobistymi, określonymi w przepisach Kodeksu karnego skarbowego za brak dokumentacji cen transferowych lub jej nierzetelne przygotowanie,
  • uniknąć obciążenia stawką karną w wysokości 50%, stosowaną do opodatkowania dochodu oszacowanego z tytułu zakwestionowanych cen transferowych w transakcjach.

Efektem prac JEST opracowanie dokumentujące transakcje wskazane w stanie faktycznym opisanym ze strony Jednostek realizowane w 2017r.
Opracowanie zawiera elementy wymagane przez przepisy art. 9a updop I art. 25a ust. 2 updof.