BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LISTA REFERENCYJNA 

Celem usługi zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości jest wyrażenie opinii i/lub opracowanie raportu z przeprowadzonych prac, stwierdzających między innymi czy:

 • sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową badanego podmiotu,
 • podmiot nie zamierza i nie musi zaniechać lub istotnie ograniczyć zakresu działalności gospodarczej, co mogłoby wpływać na zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

Zapewniamy przygotowanie raportu, logicznego i zwartego, sporządzonego w zrozumiałej i estetycznej formie, który zawiera ustalenia dotyczące prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych, a także –  wskaźniki ekonomiczne, pozwalające na ocenę sytuacji i kondycji finansowej badanej jednostki i osiągniętych wyników.

Badania przeprowadzane są zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, to jest:

 • ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 tekst jednolity),
 • MSR oraz MSSF,
 • Ustawą z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Na bieżąco dostosowujemy się do aktualnych przepisów prawa i standardów międzynarodowych oraz pomagamy naszym kontrahentom w analogicznych procesach dostosowawczych. Specjalizujemy się w obsłudze audytorskiej wszelkiego rodzaju podmiotów sprawozdawczych (np. spółki kapitałowe, spółki osobowe, przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa państwowe, grupy kapitałowe, spółdzielnie, jednostki państwowe i samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, szpitale i zakłady opieki zdrowotnej).

Etapy badania:

a) Badanie wstępne:

 • uczestnictwo w inwentaryzacjach rocznych,
 • sprawdzenie wykonania wniosków i zaleceń z badania sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 • sprawdzenie dokumentacji użytkowej i programowej stosowanych systemów informatycznych,
 • ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg oraz stosowanych zasad polityki rachunkowości.

b) Badanie właściwe:

 • ocena sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia oraz stanowiącego podstawę sporządzenia sprawozdania ksiąg rachunkowych:  analiza sprawności systemu kontroli wewnętrznej, przeprowadzenie szczegółowych testów, korekty sprawozdania,  przygotowanie dokumentacji z badania i dokumentów finalnych, ocena badania, sprawozdawczość.