KANCELARIA   –  USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług audytorskich, doradczych, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych. AK-FINANSE to audytor, doradca i księgowy:
⦁ Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
⦁ Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
⦁ Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
⦁ Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
⦁ Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam wykonywać naszą pracę kompleksowo i profesjonalnie. Oferujemy mobilność działania, dyspozycyjność i efektywność rozwiązań. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie wykonywania naszych usług są traktowane jako ściśle poufne.

Usługi:
⦁ Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości.
⦁ Przeglądy ksiąg rachunkowych i śródrocznych sprawozdań finansowych.
⦁ Audyty wybranych obszarów działalności firmy, a także ocena zagrożeń i ryzyk wynikających z zawartych umów, na potrzeby Zarządu i Właścicieli.
⦁ Audyty projektów unijnych, ocena prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych.
⦁ Sporządzanie dokumentacji cen transferowych.
⦁ Prowadzenie ksiąg rachunkowych, nadzór nad księgowością w siedzibie Firmy Klienta.
⦁ Opracowywanie zasad rachunkowości, schematów obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej i innych podobnych dokumentacji.
⦁ Doradztwo, ekspertyzy  i opinie z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowe.
⦁ Opracowywanie prognoz finansowych, biznes planów.
⦁ Inne usługi atestacyjne wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa (m.in. badanie planu: połączenia, podziału czy  przekształcenia spółki).

Osobą odpowiedzialną za prace jest biegły rewident posiadający uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.