KANCELARIA   –  USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług audytorskich, doradczych, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam wykonywać naszą pracę kompleksowo i profesjonalnie. Oferujemy mobilność działania, dyspozycyjność i efektywność rozwiązań. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie wykonywania naszych usług są traktowane jako ściśle poufne.

Usługi:

 • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości lub według międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • Przeglądy ksiąg rachunkowych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • Audyty wybranych obszarów działalności firmy (w tym audyty podatkowe), a także ocena zagrożeń i ryzyk wynikających z zawartych umów, na potrzeby Zarządu i Właścicieli,
 • Audyty projektów unijnych, ocena prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Nadzór nad księgowością w siedzibie Firmy Klienta,
 • Opracowywanie zasad rachunkowości, schematów obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej i innych podobnych dokumentacji,
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
 • Ekspertyzy  i opinie z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowe,
 • Opracowywanie prognoz finansowych, biznes planów,
 • Inne usługi atestacyjne wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa (m.in. badanie planu: połączenia, podziału czy  przekształcenia spółki).

 

Osobą odpowiedzialną za prace jest biegły rewident posiadający uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 

copyright piotr dudek© 2010-2012