AKTUALNOŚCI

31/10/2018
Nowa ustawa o biegłych rewidentach I JEJ NOWELIZACJA
Od 21 czerwca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089). Ustawa weszła w życie w dniu 21 czerwca 2017 r., uchylając poprzednią ustawę w tym względzie (z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000 i 1948). http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1089/1

Rządowe Centrum Legislacji 31 października 2018 r. opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uzasadnienie do projektu.

30/09/2018
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – dla jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1 października 2018 r.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan

18/07/2016 -24/10/2016

Przeprowadziliśmy  audyt finansowo-księgowy  firmy Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź  za rok  2015.

05/07/2016 -16/10/2016

Przeprowadziliśmy  audyt Projektu  realizowanego przez Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp. k.,  Politechnikę Lubelską oraz  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  na podstawie  umowy  Nr GEKON2/O2/266818/1/2015 w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad technologią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych „.

08/07/2016 -06/09/2016

Zbadaliśmy Plan Przekształcenia Przedsiębiorcy Jednoosobowego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo-Produkcyjny Auto Gaz Ryszard Szczepanik w UNIGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach.

20/07/2016 -30/07/2016

Za nami trzeci audyt Projektu  „Implementation of an innovative plastics recycling technology”,  dofinansowanego z NORWAY  GRANTS  2009 – 2014   from Innovation Norway dla OPTIMA Recykling Sp. z o.o. 

27/06/2016 -18/07/2016

Wykonaliśmy audyty wykorzystania za okres 01/01/2015-31/12/2015 środków unijnych w ramach Dwóch Projektów:  (1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” Nr CCI 2009PL161PR048 realizowanego w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-152/09-00 (całkowita wartość Projektu 162.585.075,96zł), (2) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie – ETAP II”, realizowanego w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-04/13­00, (całkowita wartość Projektu 6.623.204,46zł), na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o. Modliszewice.

28/04/2016 -16/05/2016

Przeprowadziliśmy  audyt końcowy Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy –  Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowanego w okresie 10.08.2011 – 31.03.2016 przez Partnerów: Powiat Puławski, Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” , Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

20/04/2016 -28/04/2016

Wykonaliśmy drugi audyt Projektu  „Implementation of an innovative plastics recycling technology”,  dofinansowanego z NORWAY GRANTS 2009 – 2014  from Innovation Norway dla OPTIMA Recykling Sp. z o.o. 

12/02/2016 -29/02/2016

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki Fabet-Serwis Sp. z o.o. za 2015 rok w związku z połączeniem spółek: Fabet-Serwis Sp. z o.o. – Spółka Przejmująca oraz Spółek Przejmowanych – Fabet-Żelbet 1 Sp. z o.o oraz Fabet-Żelbet 2 Sp. z o.o.

01/02/2016 -12/02/2016

Przeprowadziliśmy  audyt  księgowo-podatkowy  firmy  „Polestate” Sp. z o.o. za rok  2015 ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji  zagadnień dotyczących nieruchomości.

02/01/2016 -19/01/2016

Zbadaliśmy Plany Przekształcenia Spółek:  (1) „Fischer Automotive One” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w „Fischer Automotive” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa  oraz (2) „FA1 Inwestycje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  „FA1 Inwestycje W. Dziwok, A. Wenzel” spółka jawna.

07/12/2015 -31/12/2015

Wykonaliśmy pierwszy z serii 6 audytów Projektu „Implementation of an innovative plastics recycling technology”, dofinansowanego z NORWAY GRANTS 2009 – 2014  from Innovation Norway dla OPTIMA Recykling Sp. z o.o. 

01/11/2015 -20/11/2015

Sporządziliśmy dokumentację transakcji między podmiotami powiązanymi dla Spółki Promesa Spółka z o.o.

23/10/2015 -31/10/2015

Przeprowadziliśmy  badanie i ocenę  działalności Przedsiębiorstwa  „Gomex-1” – Delikatesy Busko-Zdrój.

21/09/2015 -30/09/2015

Audytowaliśmy projekt „AIP Seed Capital”, realizowany przez Fundację AIP w Warszawie w ramach Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu ma pozwolić na stworzenie pierwszej w Polsce kompleksowej ścieżki wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości i zaowocuje powstaniem kilkuset innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w przeciągu kilku lat.

10/08/2015 -07/09/2015

Przeprowadziliśmy audyt finansowy Przedszkola „Happy Days” w Kielcach.

26/08/2015 -31/08/2015

Już po raz trzeci (i ostatni)  audytowaliśmy  zakończony w dniu  02/08/2015 roku   polsko-ukraiński projekt  pt. ”Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013.

20/05/2015 -10/06/2015

Przeprowadziliśmy drugi audyt projektu  pt. ”Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013.

09/03/2015 -20/03/2015

Przeprowadziliśmy dla AKME CONSULTING Krzysztof Pikor, Kraków audyt  projektu  pt. „Planeta wiedzy. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Mogilany i Uście Gorlickie” realizowanego w ramach POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

04/03/2015 -31/03/2015

Po raz kolejny audytowaliśmy projekt pt. „Oswajamy Świat” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie na zlecenie Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem KTA/O Kielce.

08/12/2014 – 31/12/2014

Na zlecenie ŚCITT Sp. z o.o. przeprowadziliśmy audyt  Projektu  „Enterprise Europe Network – Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007­-2013)”  w związku z Umową zawartą    pomiędzy    Komisją    Wykonawczą    ds. konkurencyjności i innowacji, a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, pełniącym rolę koordynatora i  8 (ośmioma) pozostałymi podmiotami mającymi status partnera.

02/07/2014 -21/07/2014

Przeprowadziliśmy audyt okresowy projektu  pt. ”Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013. Projekt realizowany jest przez Gminę Leśniowice, Gminę Żmudź, Gminę Dorohusk, Gminę Wojsławice, Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej”.

02/06/2014 -30/06/2014

Przeprowadziliśmy audyt Projektu:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” Nr CCI 2009PL161PR048, realizowanego w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Funduszu Spójności   na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o. Modliszewice.

02/04/2014 -26/06/2014

Uczestniczyliśmy przy realizacji usługi zleconej przez  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  polegającej na wykonaniu 25 audytów projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska- Rosja 2007-2013. Audyty realizowane były w Polsce, na Litwie, na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji.

24/03/2014 -31/03/2014

Na zlecenie Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem KTA/O Kielce przeprowadziliśmy audyt zewnętrzny   projektu pt. „Oswajamy Świat” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie.

13/01/2014 -24/01/2014

Przeprowadziliśmy audyt okresowy projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Swiss Contribution” realizowanego przez Gminę Mełgiew (Lidera Projektu), Gminę Wólka, Gminę Rybczewice, Gminę Gorzków, Gminę Piaski, Gminę Spiczyn, Fundację „Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego.

04/11/2013 -25/11/2013

Przeprowadziliśmy audyt projektu „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

10/09/2013 -04/10/2013

Po wygranym przetargu, podpisaliśmy umowę z Gminą Leśniowice, na wykonanie usługi audytu projektu  pt.” Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013.

12/08/2013 – 29/08/2013

Przeprowadziliśmy audyt okresowy projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Swiss Contribution” realizowanego przez Powiat Puławski, Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy.

27/06/2013 – 21/10/2013

Współpracowaliśmy, pełniąc funkcję Kierownika Projektu, przy zamówieniu realizowanym na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego polegającym na ocenie merytorycznej 9 projektów samorządowego sektora drogowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.